Skip to main content

phbm draagt bij aan projecten t.b.v. verbetering waterkwaliteit.

phbm is door de combinatie GROW als maatregel opgenomen in het door hen ingediende BPKV-plan. Door een onafhankelijke partij (phbm) in te zetten op SCB en kwaliteitsborging heeft GROW gemeend een extra impuls te geven aan de kwaliteit van de producten en de rechtmatigheid van betalingen. Dankzij de specialisatie in Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB), de bekendheid van de RWS-richtlijnen zoals Kader SCB 2017 en de ervaring met rivierprojecten heeft GROW de keuze op phbm laten vallen om invulling te geven aan de maatregel.

phbm toetst de werkzaamheden van GROW met risicogestuurde systeem,- proces- en producttoetsen en levert een advies aan RWS  voor de afgifte van prestatieverklaringen.

Klant

GROW

Expertise

SCB

Adviseur

Edo Haitsma, Annelies Rijstenberg, Zahra Bahar

RWS heeft uiteraard zelf ook een stuk SCB en kwaliteitsboriging ingericht. Om het proces voor dit project efficiënt te laten verlopen en waarde toe te voegen hebben we een startoverleg gehad met GROW en RWS om verwachtingen en manier van samenwerking te bespreken. Phbm heeft een adviseur de ruimte gegeven om de opleiding van Lead Auditor te volgen om deze opdracht nog succesvoller uit te kunnen voeren. Vanuit de overtuiging om ieder project vanuit een samenwerking aan te vliegen houdt phbm contact met alle belanghebbenden en zoeken ze afstemming over de planning, producten en kwaliteit van de diensten.

Schoon en gezond water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Waterstaatkundige ingrepen maakten Nederland in de vorige eeuw veilig en welvarend. Dijken, dammen en inpolderingen hebben echter ook een keerzijde. De natuurlijke stroming van het water is veranderd en op veel plekken zijn geleidelijke overgangen van land naar water en van zoetwater naar zoutwater verdwenen. Hierdoor missen planten en dieren geschikt leefgebied en zijn hun migratieroutes geblokkeerd.

Nederland en de andere landen van de Europese Unie vinden goede waterkwaliteit belangrijk in alle Europese wateren. Omdat water zich niks van landsgrenzen aantrekt, hebben we in 2000 samen afgesproken om maatregelen te nemen in de Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn bepaalt dat de wateren in 2027 een goed leefgebied moeten vormen voor de planten en dieren die er thuishoren. Hier is nog grote winst in te behalen door leefgebieden te herstellen, vissen ruim baan te geven en het water schoon en gezond te houden.

 

RWS ON heeft deze opdracht intern doorgezet naar RWS Programma’s, Projecten & Onderhoud (PPO). Het gaat om een Europese opgave die leidt tot het verhogen van natuurwaarde en waterkwaliteit langs het gehele rivierengebied van Oost-Nederland. Rijkswaterstaat (RWS) werkt al geruime tijd nauw samen met Staatsbosbeheer (SBB) voor het bereiken van synergie in de doelen. Voor de uitvoering van de planstudie-opgave heeft RWS opdracht verleend aan het samenwerkingsverband Arcadis, Antea Group, HKV Lijn in water en Bureau Waardenburg (GROW)