Privacyverklaring

Door phbm worden persoonsgegevens verwerkt.  phbm hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. phbm houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

phbm is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

phbm (KvK-nummer: 34178676)
Asterweg 19 C4
1031 HL Amsterdam

info@phbm.nl

Definities

De AVG definieert een persoonsgegeven als volgt:

“Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Met verwerken wordt het volgende bedoeld:

“Alle handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet door geautomatiseerde middelen, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzingen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.”

Indien deze Privacyverklaring spreekt over “persoonsgegeven(s)” of “verwerken”, wordt verwezen naar bovenstaande definities.

Verzamelde gegevens

phbm verwerkt de persoonsgegevens van verschillende partijen waarmee zij zaken doet en/of contact onderhoudt.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Door te solliciteren via onze website of gebruik te maken van het contactformulier op onze website laat u bepaalde persoonsgegevens bij phbm achter. Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website (www.phbm.nl ) of u zich op andere wijze geinteresseerd toont (bijvoorbeeld via telefoon of e-mail). Ook kunnen wij uw gegevens verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen (waaronder LinkedIn).

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Als u solliciteert of gebruikmaakt van het contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Hierbij zullen wij gegevens nooit langer bewaren dan het maximum dat daarvoor in de wet is gesteld.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Curriculum vitae.

Verstrekking aan derden

phbm verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

phbm bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen uw computer niet.

phbm maakt gebruik van de volgende type cookies:

 • Functionele cookies: Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld uw taalinstelling zodat u deze niet na elk bezoek opnieuw hoeft in te stellen.
 • Analytische cookies Analytische cookies helpen ons de website te verbeteren. Dankzij het gebruik van Analytische cookies kan phbm haar website doorlopend optimaliseren en beter laten aansluiten op de wensen van bezoekers.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Dit is echter niet raadzaam om te doen. Het is mogelijk dat sommige functies en services op websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

U kunt uw klachten mailen naar info@phbm.nl